หลักสูตร Test-Driven Development Workshop

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรเรียนรู้การพัฒนาระบบภาคปฏิบัติด้วยองค์ความรู้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ออกแบบจนได้ระบบทางธุรกิจที่ใช้ได้จริงด้วยตนเอง โดยเน้นวิธีการ Object-Oriented Analysis and Design / UML และพัฒนา Application ในรูปแบบ Test-Driven Development ซึ่งทำให้ได้โค้ดที่ลดข้อผิดพลาดในอนาคตและบำรุงรักษาได้ง่าย โดยเน้นสอน 40% และปฏิบัติ 60%

ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ ทดลอง ฝึกฝน ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ในแต่ละขั้นตอน ทั้งในแง่การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การโค้ด และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น

การเรียนแต่ละวันจะแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย โดยเรียนจากเนื้อหาทฤษฎีพร้อมตัวอย่างในครึ่งแรก และเรียนจากการปฏิบัติร่วมกันเป็นทีม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในครึ่งหลัง อาจารย์จะให้โค้ดและโจทย์ตั้งต้น ผู้เรียนจะต้องคิดฟีเจอร์เพิ่มเติมเสริมเข้าไป โดยให้ทำงานเป็นกลุ่ม ประสานงานพัฒนาโปรเจ็กต์ร่วมกันด้วย git และ GitHub

โค้ดที่สร้างขึ้นจะมีพื้นฐานมาจากการออกแบบเชิง object-oriented / UML diagrams อย่างพอดีเท่าที่จำเป็นในการทำงาน โดยจะได้ Models และ Services ที่นำไปใช้กับ Application ได้หลายรูปแบบ เช่น Windows Apps, Web App, และ Mobile App ต่อไป

ผู้เรียนจะได้เข้าใจทั้งทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับ TDD อย่างรอบด้านหลายแง่มุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวเองจนนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้อย่างมีหลักการ หลักสูตรนี้ยังเน้นการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง โดยมีอาจารย์ช่วยชี้แนะเพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะไปในแนวทางที่ได้ผลดีที่สุด

ผู้เรียนแต่ละทีมจะต้องสร้างผลงาน Application ที่ใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในวันสุดท้าย

Application ในหลักสูตรนี้จะสร้างและเรียนรู้เกี่ยวกับ ASP.NET MVC / VB and C# programming / LINQ / Entity Framework / Bootstrap / jQuery / Angular / และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกและเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโจทย์ของตัวเองได้

เหมาะสำหรับ

Programmer and Senior Programmer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

มีประสบการณ์กับ ASP.NET MVC และ OOP มาก่อน. ใช้ภาษา C# ในการเรียนการสอน

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1

 • Main problem setting
 • Use cases / UI / Class models
 • Introduction to Unit Testing
 • TDD with xUnit.net
 • Unit Testing: Domain Models

Day 2

 • More Advanced Scenarios with xUnit.net
 • BDD with Machine.Specifications
 • Basic of git version control and GitHub
 • TDD with ASP.NET MVC and Entity Framework

Day 3

 • Using Entity Framework
 • Mock with Moq
 • Repository and Unit of Work Patterns
 • Testing without Database

Day 4

 • Testing ASPNET MVC: Controller
 • Testing ASPNET MVC: Routing
 • Understanding and Using Code Contracts

Day 5

 • UI Testing
 • Unit Testing in JavaScript
 • Using Jasmine and others
 • Completing the Apps
 • Group Presenting, Sharing, and Retrospective
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×