หลักสูตร Essential Microsoft Azure Machine Learning

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตรโดยละเอียด กรุณาอ่านได้ที่

http://bit.ly/gf-machine-learning

เมชีนเลอนนิง (ML) คือหนึ่งในสาขาวิชาที่อยู่ภายใต้วิชาเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) ML คือการสอนให้คอมพิวเตอร์ เรียนรู้โดยผ่านการฝึกฝน ทดสอบ ประเมินผล และป้อนกลับ เป็นการพัฒนาเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีเชาว์ดี คิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ทำงานได้แค่คำสั่งป้อนไว้ล่วงหน้า ML คือสิ่งที่ทำให้ข้อมูลจาก Big Data และ IoT กลายเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

ท่านสามารถนำ ML ไปประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวาง อาธิ การทำนายอุปสงค์ ยอดขาย กำไร ความเสี่ยง รสนิยมของผู้บริโภค การฉ้อโกง การทำงานที่ผิดปรติของเครื่องจักร การจำแนกกลุ่มลูกค้า การกำหนดราคาสินค้า การปรับปรุงขบวนการผลิต การทำงานของเครื่องจักร การจำได้หมายรู้ภาพ หุ่นยนต์ เกม เมืองอัจฉริยะ ฯลฯ

ในอดีตผู้สร้างและใช้งาน ML จำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล คณิตศาสตร์ระดับสูงและมีดาต้าเซนเตอร์เป็นของตนเอง แต่ในบัจจุบันบริษัทไมโครซอฟต์ได้จัดให้มี Microsoft Azure Machine Learning ซึ่งเป็นคลาวน์คอมพิวติงเพลทฟอร์ม ช่วยให้การพัฒนางาน ML ทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเดิม ช่วยให้หน่วยงานขนาดเล็กสามารถมี ML ไว้ใช้งานได้

ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้เทคโนโลยี ML ที่ีเป็นมาตรฐานปัจจุบัน เรียนวิธีสร้างและใช้งาน ML เบื้องต้น ได้ลงมือปฏิบัติ ML ในทุกขั้นตอน สร้างแอพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน ML ได้ง่าย ลงมือปฏิบัติการเตรียมและคัดกรองข้อมูล (data science and feature engineering) ด้วยภาษา R และ Python อันเป็นภาษามาตรฐานงาน ML

คอร์สนี้ออกแบบมาให้ผู้เขียนไปเป็นผู้พัฒนา หรือทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมพัฒนา ML เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ท่านจะเข้าใจขอบเขตงาน ML มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างงาน ML และสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน ML เบื้องต้นได้ดี

เหมาะสำหรับ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้าน Machine Learning

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

เข้าใจหลักเบื้องต้นภาษา C# อาธิ ตัวแปร อาร์เรย์ คำสั่งอีฟเด็น ออเปอเรเตอร์ เอ็กซ์เพรสชัน เมธอด พารามิเตอร์ เนมสเปส คลาส ออพเจ็กต์ ฯลฯ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องรู้ลึก OOP หรือคณิตระดับสูงวิชา Data Science

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1: ML Basic
 • How to: ML (Machine Learning)
 • How to: DS (Data Science)
 • How to: FE (Feature Engineering)
 • Practice: Handle Missing Value (HMV) in Azure ML
 • Create: first ML
 • Create: ML in C#
Day 2: R Script
 • How to: R and DS
 • How to: FE in R
 • Practice: HMV in R
 • Make: Integration to Azure ML
Day 3: Anaconda
 • How to: Anaconda and DS
 • How to: FE in Anaconda
 • Practice: HMV in Anaconda
 • Make: Integration to Azure ML
Day 4: ML workshop
 • Workshop: DS of data ingestion
 • Workshop: Liner regression
 • Workshop: train/evaluate ML model
 • Workshop: batch execution in C#
Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×