หลักสูตร Microsoft Azure Machine Learning Express

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนวิชาไมโครซอฟท์แอเชอร์แมชชีนเลินนิงแต่ไม่มีมีเวลามากนัก ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้เทคโนโลยี ML ล่าสุด เรียนวิธีสร้างและใช้งาน ML เบื้องต้น ได้ลงมือปฏิบัติ ML ในทุกขั้นตอนโดยย่อเพื่อให้ท่านมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างงาน ML เบื้องต้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ในการเขียนโปรแกรม

เมชีนเลอนนิง (ML) คือหนึ่งในสาขาวิชาที่อยู่ภายใต้วิชาเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) ML คือการสอนให้คอมพิวเตอร์ เรียนรู้โดยผ่านการฝึกฝน ทดสอบ ประเมินผล และป้อนกลับ เป็นการพัฒนาเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีเชาว์ดี คิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ทำงานได้แค่คำสั่งป้อนไว้ล่วงหน้า ML คือสิ่งที่ทำให้ข้อมูลจาก Big Data และ IoT กลายเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

ท่านสามารถนำ ML ไปประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวาง อาทิ การทำนายอุปสงค์ ยอดขาย กำไร ความเสี่ยง รสนิยมของผู้บริโภค การฉ้อโกง การทำงานที่ผิดปรกติของเครื่องจักร การจำแนกกลุ่มลูกค้า การกำหนดราคาสินค้า การปรับปรุงขบวนการผลิต การทำงานของเครื่องจักร การจำได้หมายรู้ภาพ หุ่นยนต์ เกม เมืองอัจฉริยะ ฯลฯ

ในอดีตผู้สร้างและใช้งาน ML จำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล คณิตศาสตร์ระดับสูงและมีเซอฟเวอร์ฟาร์มเป็นของตนเอง แต่ในปัจจุบันบริษัทไมโครซอฟท์ได้จัดให้มี Microsoft Azure Machine Learning ซึ่งเป็นคลาวน์คอมพิวติงเพลทฟอร์ม ช่วยให้การพัฒนางาน ML ทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเดิม ช่วยให้หน่วยงานขนาดเล็กสามารถมี ML ไว้ใช้งานได้

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั้วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ในการเขียนโปรแกรม

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 6

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 1,900 บาท
(จากปกติ 3,000 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Machine Learning Experiment • วิธีสร้างแมชชีนเลอนนิงเอกเพอริเมนตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอน • วิธีประยุกต์ใช้อัลกอริทึมแบบไบนารีคลาสสิฟิเคชัน • Sing Up FREE Azure ML Studio Subscription • Create Azure ML Studio workspace • Train, Test, Evaluate for Binary Classification • Import census income dataset • Create a new Azure Machine Learning experiment • Train and evaluate a prediction model • Type of datasets • Cheat Sheet • Algorithm’s performance comparison • Data Science Basic วิทยาการข้อมูล (DS) ใช้ภาษาง่ายๆ ไม่เน้นสูตรคณิตศาสตร์ • หลักพื้นฐานของ DS • แนวคิดรวบยอดของแมชชีนเลอนนิงโมเดล • หลักการเตรียมข้อมูล • วิธีสร้างแบบจำลองลิเนียรีเกรสชัน

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×