รายการหลักสูตรอบรมทั้งหมด

 Object-Oriented Software Development

รหัส หลักสูตร วัน ค่าเรียน รุ่นที่กำลังเปิดแบบ Public Training
GF260 Essential OOP and Design Patterns .NET
INTERMEDIATE LEVEL
4 วัน 8,900 บาท
GF270 Essential OOAD
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
4 วัน 12,000 บาท

 Core

รหัส หลักสูตร วัน ค่าเรียน รุ่นที่กำลังเปิดแบบ Public Training
GF101 Programming Visual Basic .NET
BEGINNER LEVEL
4 วัน 10,000 บาท
GF102 Programming Visual C#
BEGINNER LEVEL
4 วัน 10,000 บาท
GF210 Essential LINQ and Entity Framework
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
4 วัน 12,000 บาท

 CodeChop by GreatFriends

รหัส หลักสูตร วัน ค่าเรียน รุ่นที่กำลังเปิดแบบ Public Training
CC1 OOAD & OOP Quick Course
INTERMEDIATE LEVEL
1 วัน 2,400 บาท
CC2 C# TDD with xUnit.NET
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
1 วัน 2,000 บาท
FREE-CS C# TDD with xUnit.NET (Free Course)
BEGINNER TO INTERMEDIATE LEVEL
0 วัน 500 บาท