หลักสูตร Getting start with SQL programming

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาคิวรีและสโตร์โพรซีเยอร์ในภาษา SQL เพื่อการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ไม่ใช่การเขียนโปรแกรมในวินโดวส์หรือการเขียนโปรแกรมในเว็บ แต่เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิวรีข้อมูลจากฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวเอล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญหลายอย่าง ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำรวจแง่มุมต่าง ๆ ของการทำงานกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ อาทิ แนวคิดรวบยอดที่อยู่เบื้องหลังภาษาที SQL โครงสร้างของภาษา SQL ขอบเขตของตัวแปร การค้นหาข้อผิดพลาดในโค้ด การสร้างและใช้งานตารางสืบ การสร้างและใช้งานตารางไพวอต การสร้างและใช้งานเมตริกซ์ วิธีพัฒนาคิวรีตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง กลเม็ดเด็ดพรายในการพัฒนาคิวรีที่ใช้จริงในงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

สโตร์โพรซีเยอร์ (Stored procedure) นับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการคิวรีข้อมูลจากฐานข้อมูลไมโครซอฟท์ SQL หน่วยงานน้อยใหญ่จำนวนมากใช้สโตร์โพรซีเยอร์เป็นแกนหลัก หลักสูตรนี้ให้น้ำหนักกับการพัฒนาสโตร์โพรซีเยอร์เป็นสำคัญ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถสร้าง แก้ไข ค้นจุดผิดของสโตร์โพรซีเยอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปัจจุบันได้ทั้งแบบในวินโดวส์และแบบในเว็บ และหัวข้อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้คือการพัฒนาโค้ดฐานข้อมูลแบบวัตถุวิธี (โอโอพี) เช่นการนิยามสโตร์โพรซีเยอร์ด้วยภาษาซีชาร์ป และการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วย โออาร์/เอ็มและลิงค์

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการเข้าสู่โลกของการเขียนโค้ดภาษา SQL เพื่อการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ สร้างวินโดวส์แอพ เว็บแอพ โมบายล์แอพ หรือนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษา SQL มาก่อน ถ้าเคยเขียนโปรแกรมภาษาอื่น ๆ มาก่อนจะดีมาก ใช้ Microsoft WIndows ได้ (เพื่อให้การป้อนพิมพ์โค้ดทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควรฝึกพิมพ์ดีดแบบสัมผัสครบสิบนิ้วให้ได้)

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 1

วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ 21-24 มิถุนายน 2564
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 4 วัน (24 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.ลาภลอย วานิชอังกูร
สถานที่เรียน Online Meeting
ค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท
(จากปกติ 8,900 บาท)
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

วันที่ 1: วิธีเขียนคิวรีด้วยภาษาที SQL

การเขียนคิวรีด้วยภาษาที SQL (T-SQL) มีแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมวัตถุวิธีอย่างในภาษาซีชาร์ป(หรือภาษาโปรแกรมอื่น ๆ) โดยสิ้นเชิง ในภาษาซีชาร์ปจะเน้นการสร้างวัตถุและกระบวนการทำงาน ในขณะที่ภาษา SQL เน้นผลลัพธ์และแนวคิดแบบเซต (การจัดกลุ่มทางคณิตศาสตร์)

ในวันที่หนึ่งผู้เรียนจะปรับความคิดในการเขียนโค้ด จากความคิดที่เน้นการสร้างวัตถุและกระบวนการทำงาน มาเป็นความคิดที่เป็นแบบเซต เพื่อเข้าพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการเขียนคิวรีในภาษา SQL นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้หลักการสำคัญพื้นฐานในภาษา SQL อีกหลายหัวข้อ อาธิ การเขียนโปรแกรมเป็นแบตช์ วิธีใช้ตัวแปร โครงสร้างของโค้ด วิธีสร้างและบำรุงฐานข้อมูลด้วยโค้ด ฯลฯ

• วิธีบริหารฐานข้อมูล SQL สร้าง ลบ แก้ไข ทำสำรอง คัดลอก • วิธีทำงานกับตารางข้อมูล สร้าง ลบ แก้ไข ทำดรรชนี • วิธีใช้ตัวแปรในภาษาที SQL โครงสร้างของโค้ด และส่วนควบคุมการไหลของโค้ด • โค้ดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบำรุงฐานข้อมูลด้วยโค้ด • โค้ดเพื่อการสืบค้นฉายแสดงข้อมูลระดับสูง วิธีเขียนคิวรีในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญ

วันที่ 2: เรียนรู้ภาษาที SQL ระดับที่สูงขึ้น

เนื่องจากงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอย่างซับซ้อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากท่านจะพบเห็นคิวรีที่มีความยาวหลายร้อยบรรทัด หรือยืดยาวหลายหน้าจอ ดังนั้นในวันที่สองนี้ผู้เรียนจะได้เรียนวิธีเขียนคิวรีในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนคิวรีในงานที่มีความซับซ้อนสูง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนในวันที่สองเป็นเทคนิคที่สำคัญและใช้บ่อยในการเขียนคิวรีซับซ้อน เช่นการยักย้ายถ่ายเทข้อมูลตัวอักษร การใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ การบริหารเวลา วิธีสร้างรายงานโดยใช้คำสั่งในกลุ่มคิวบ์และไพวอต วิธีสร้างเมตริกซ์ วิธีเขียนคิวรีซ้อนคิวรี และกลเม็ดที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อการเขียนคิวรีอย่างมีพลวัต

• วิธียักย้ายถ่ายเทข้อมูลตัวอักษร การใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ การบริหารเวลา • วิธีสร้างรายงานอย่างง่ายโดยใช้คำสั่งในกลุ่มคิวบ์และไพวอต • วิธีสร้างเมตริกซ์ และกลเม็ดเพื่อการเขียนโค้ดอย่างมีพลวัต • วิธีเขียนคิวรีที่ซ้อนกันหลายชั้น • วิธีสร้างวิวและใช้งาน (View)

วันที่ 3: วิธีสร้างและใช้งานสโตร์โพรซีเยอร์

สโตร์โพรซีเยอร์ คือออพเจ็กต์ฐานข้อมูล ที่ถูกนำไปใช้งานในโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่สำคัญแทบทุกโครงการ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะสโตร์โพรซีเยอร์เป็นกลไกหลักที่ทำให้เกิด "การเชื่อมหลวม" ซึ่งเป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในงานวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ทักษะในการสร้างและใช้งานสโตร์โพรซีเยอร์ จึงเป็นคุณสมบัติหลักข้อหนึ่งของผู้ที่จะรับหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

ในวันที่สามนี้ผู้เรียนจะได้สำรวจกลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้งานสโตร์โพรซีเยอร์ อาทิ วิธีนิยามสโตร์โพรซีเยอร์ วิธีเรียกใช้สโตร์โพรซีเยอร์ด้วยคำสั่งในภาษา SQL วิธีนิยามสโตร์โพรซีเยอร์แบบมีพารามิเตอร์ นอกจะมีเรื่องสโตร์โพรซีเยอร์แล้วในวันที่สามนี้ ยังมีเรื่องสำคัญในการเขียนคิวรีภาษา SQL อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือวิธีนิยมฟังก์ชันขึ้นใช้เอง

• วิธีนิยาม จักการ และเรียกใช้งานสโตร์โพรซีเยอร์ • วิธีนิยามสโตร์โพรซีเยอร์แบบมีพารามิเตอร์และมีค่าส่งกลับ • กลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ ในการเขียนโค้ดสโตร์โพรซีเยอร์ • วิธีนิยาม จัดการ และเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ผู้ใช้นิยามขึ้นเอง

วันที่ 4: วิธีใช้งาน SQL ร่วมกับดอตเน็ต

โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์ตั้งแต่เวอร์ชันสองพันห้าขึ้นไปมีนวัตกรรมอันวิเศษอยู่หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการมีตัวรันทามน์ของดอตเน็ต (ซีเอลอาร์) ฝังอยู่ภายในด้วย นั่นหมายความว่าท่านสามารถนิยามออพเจ็กต์ทางด้านโปรแกรม (อาธิ ทริกเกอร์ และฟังก์ชันที่ผู้ใช้นิยามเอง) ได้ด้วยภาษาซีชาร์ป ทำให้นอกจากออพเจ็กต์ทางด้านโปรแกรมเหล่านี้ทำงานอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการดูแลจัดการ (จากไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์) เป็นอย่างดีแล้ว พวกมันยังมีภาวะเป็นสแตติกไทปเซฟโดยสมบูรณ์อีกด้วย

ในวันที่สี่นี้ท่านจะได้เรียนวิธีใช้ประโยชน์จากบูรณาการซีเอลอาร์ของไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์ อาธิ การเขียนโค้ดเพื่อนิยามสโตร์โพรซีเยอร์โดยใช้หลักการวัตถุวิธีด้วยภาษาซีชาร์ป การเขียนโปรแกรมแบบวินฟอร์มและเว็บฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้หลักการวัตถุวิธี วิธีเรียกใช้งานสโตร์โพรซีเยอร์จากภายในโปรแกรมแบบวินฟอร์มและเว็บฟอร์ม

• วิธีเรียกใช้งานสโตร์โพรซีเยอร์จากโปรแกรมประยุกต์ภาษาซีชาร์พร่วมกับ โออาร์/เอ็ม • วิธีประยุกต์ใช้งานสโตร์โพรซีเยอร์ร่วมกับเว็บแอพลิเกชัน • วิธีเขียนโค้ดเพื่อนิยามสโตร์โพรซีเยอร์โดยใช้หลักการวัตถุวิธีด้วยภาษาซีชาร์ป • กลเม็ดในการใช้สโตร์โพรซีเยอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

โปรดทราบ

เพื่อความสะดวกในการเรียนนออนไลน์ กรุณาต่อจอคอมพิวเตอร์ไว้ 2 จอ

ก่อนเริ่มเรียนกรุณาติดตั้งซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในอีเมล (ไม่ได้รับอีเมลกรุณาแจ้งที่ 081-915-7816 (อ.สุเทพ))

รายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×