หลักสูตร Test-Driven Development Workshop

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรเรียนรู้การพัฒนาระบบภาคปฏิบัติด้วยองค์ความรู้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ออกแบบจนได้ระบบทางธุรกิจที่ใช้ได้จริงด้วยตนเอง โดยเน้นวิธีการ Object-Oriented Analysis and Design / UML และพัฒนา Application ในรูปแบบ Test-Driven Development ซึ่งทำให้ได้โค้ดที่ลดข้อผิดพลาดในอนาคตและบำรุงรักษาได้ง่าย โดยเน้นสอน 40% และปฏิบัติ 60%

ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ ทดลอง ฝึกฝน ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ในแต่ละขั้นตอน ทั้งในแง่การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การโค้ด และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น

การเรียน