หลักสูตร Microsoft Azure IoT

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

คอร์ส IoT with Microsoft Azure มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกคนซอฟต์แวร์ IT ให้เข้าใจ IoT ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ภาคซอฟต์แวร์สอนวิธีทำ IoT ผ่าน Microsoft Azure IoT Suite ในภาคฮาร์ดแวร์ สอนหลักอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้กันมาก ใช้คอนโทรเลอร์ NodeMCU ESP8266 ซี่งเป็นอาร์ดูอีโนคอมเพตติเบิลเพลทฟอร์มและมี Wi-Fi ในตัว ผู้เรียนได้รับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ครบทุกชิ้น เรียนจบแล้วมีขีดความสามารถทำโครงการ IoT ได้ดี

This course provides the student with all essential information and practical skills needed for IoT system integration in Business environment. Course materials Base on cutting edge technology such as; the latest version of C#, Microsoft Visual Studio, and Microsoft Azure IoT Suite.

เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้วผู้เรียนจะมีความรู้และทักษะดังนี้

• หลักการทำงานของคลาวด์คอมพิวติง • หลักการทำงานของอินเตอร์เน็ตออฟติง • เชื่อมต่อ NodeMCU ESP8266 กับฟิลด์เกตเวย์ผ่าน Wi-Fi • เชื่อมต่อกับ Microsoft Azure IoT Hub ผ่านโปรโตคอล MQTT • ส่งข้อมูลและอีเวนต์จากดีไวซ์ไปยังคลาวด์ (D2C) • ส่งคำสั่งและแมสเสจจากคลาวด์ไปยังดีไวซ์ (C2D) • เข้าใจหลักการทำงานของฮาร์ดวแร์และซอฟต์แวร์งานอินเตอร์เน็ตออฟติง • พัฒนาและบูรณาการอินเตอร์เน็ตออฟติงเพื่อองค์กรได้ดี

** Related Technology **

• Microsoft Visual Studio • Microsoft Visual C# • NuGet Package Manager • Microsoft Azure IoT Hub • Microsoft Azure Event Hubs • Microsoft Azure Service Bus • Microsoft Azure Storage • Microsoft Azure Stream Analytics • Microsoft Power BI • Json.NET • AMQP & MQTT Protocol • Arduino Platform programming • Device to Cloud messaging • Cloud to Device messaging

เหมาะสำหรับ

Software Developer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

ลงทะเบียนเรียน

 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1: Internet of Things

• What is IoT • Setting up development environment • Getting started with Microsoft Azure IoT suite • Creating Microsoft Azure IoT hub • Creating a device identity • Creating device simulator • Simulating Device-to-Cloud data telemetry

Day 2: Hardware & Software

• Hardware for IoT • Device anatomy • Arduino IDE, version 1.6.8 primer • Arduino Sketch Language primer • Arduino programing and debugging • Getting data from Sensors • Controlling Actuators

Day 3: Remote Monitoring

• Microsoft Azure Event Hub overview • Creating Microsoft Azure Event Hub • Sending messages to Microsoft Azure Event Hubs • Alarm and response

Day 4: Device Controlling

• Microsoft Azure Service Bus • Sending Command to Simulator • Controlling Actuators • Responding to acknowledgement

Loy IoT Starter Kit© (LISK™)

ผู้เรียนจะได้รับชุดฝึก Loy IoT Starter Kit© (LISK™ ราคา 2,500) ที่ถูกออกแบบและทดสอบแล้วว่าทำงานกับ Microsoft Azure ได้ดี ฝึกตรวจจับอุณหภูมิ องศา แสง ความเคลื่อนไหวของวัตถุ การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์ สัญญาณเตือนภัย ฯลฯ เพื่อให้ท่านมีทักษะแก้โจทย์ได้หลากหลาย

alt text

ชุดฝึก Loy IoT Starter Kit© (LISK™) ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ • NodeMCU ESP8266 Single board micro controller • Buzzer module • Relay module • Ultrasonic module • Fan (motor) module • LED (Light Emitting Diode) • Temperature sensor module • Light sensor module • Tact push bottom Switch • Breadboard (prototype board) • USB Cable for program uploading • Miscellaneous items (i.e., wires and resistors)

ถ้าอุปกรณ์ตัวใดขาดตลาดจะทดแทนด้วยสิ่งที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×