หลักสูตร Test-Driven Development Workshop

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรเรียนรู้การพัฒนาระบบภาคปฏิบัติด้วยองค์ความรู้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ออกแบบจนได้ระบบทางธุรกิจที่ใช้ได้จริงด้วยตนเอง โดยเน้นวิธีการ Object-Oriented Analysis and Design / UML และพัฒนา Application ในรูปแบบ Test-Driven Development ซึ่งทำให้ได้โค้ดที่ลดข้อผิดพลาดในอนาคตและบำรุงรักษาได้ง่าย โดยเน้นสอน 40% และปฏิบัติ 60%

ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ ทดลอง ฝึกฝน ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ในแต่ละขั้นตอน ทั้งในแง่การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การโค้ด และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น

การเรียนแต่ละวันจะแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย โดยเรียนจากเนื้อหาทฤษฎีพร้อมตัวอย่างในครึ่งแรก และเรียนจากการปฏิบัติร่วมกันเป็นทีม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในครึ่งหลัง อาจารย์จะให้โค้ดและโจทย์ตั้งต้น ผู้เรียนจะต้องคิดฟีเจอร์เพิ่มเติมเสริมเข้าไป โดยให้ทำงานเป็นกลุ่ม ประสานงานพัฒนาโปรเจ็กต์ร่วมกันด้วย git และ GitHub

โค้ดที่สร้างขึ้นจะมีพื้นฐานมาจากการออกแบบเชิง object-oriented / UML diagrams อย่างพอดีเท่าที่จำเป็นในการทำงาน โดยจะได้ Models และ Services ที่นำไปใช้กับ Application ได้หลายรูปแบบ เช่น Windows Apps, Web App, และ Mobile App ต่อไป

ผู้เรียนจะได้เข้าใจทั้งทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับ TDD อย่างรอบด้านหลายแง่มุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวเองจนนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้อย่างมีหลักการ หลักสูตรนี้ยังเน้นการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง โดยมีอาจารย์ช่วยชี้แนะเพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะไปในแนวทางที่ได้ผลดีที่สุด

ผู้เรียนแต่ละทีมจะต้องสร้างผลงาน Application ที่ใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในวันสุดท้าย

Application ในหลักสูตรนี้จะสร้างและเรียนรู้เกี่ยวกับ ASP.NET MVC / VB and C# programming / LINQ / Entity Framework / Bootstrap / jQuery / Angular / และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสามารถเลือกและเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโจทย์ของตัวเองได้

เหมาะสำหรับ

Programmer and Senior Programmer

ความรู้เบื้องต้นที่ต้องมี

มีประสบการณ์กับ ASP.NET MVC และ OOP มาก่อน. ใช้ภาษา C# ในการเรียนการสอน

ลงทะเบียนเรียน

รุ่นที่ 6

วันจันทร์ถึงศุกร์ที่ 18-22 ธันวาคม 2560
เวลา 9:00-16:30 น. รวม 5 วัน (30 ชั่วโมง)
ผู้สอน อ.สุเทพ
สถานที่เรียน Professional Training Service
ค่าลงทะเบียนเรียน 15,000 บาท
โปรโมชั่น: GF Standard

คลิ๊ก ลงทะเบียน
• รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าเรียนก่อน
 ติดต่อจัดอบรม In-house Training

จัดอบรมหลักสูตรนี้ ในที่ทำงานของคุณเอง สำหรับกลุ่มผู้เรียน 4-5 คนขึ้นไป

ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาวิชา

Day 1

 • Main problem setting
 • Use cases / UI / Class models
 • Introduction to Unit Testing
 • TDD with xUnit.net
 • Unit Testing: Domain Models
 • Hands On
 • Basic of git version control and GitHub
 • Hands On

Day 2

 • More Advanced Scenarios with xUnit.net
 • BDD with Machine.Specifications
 • Hands On
 • TDD with ASP.NET MVC and Entity Framework
 • Hands On

After this, should have repository in GitHub, defined scope, basic features should work. All team members know how to connect and involve in the project remotely via GitHub.

Day 3

 • Mock with Moq and Microsoft Fakes
 • Testing ASPNET MVC: Controller
 • Hands On
 • Testing ASPNET MVC: Routing
 • Understanding and Using Code Contracts
 • Hands On

After this, the project should be enhanced. Everyone in team should get more familiar to Tag, Release, Pull Request, and had published NuGet packages.

Day 4

 • Unit Testing in JavaScript
 • Using Jasmine and others
 • Hands On
 • Completing the Apps
 • Group Presenting, Sharing, and Retrospective
 • Hands On

After three weeks span of this course, you should get insight of all software development life cycle. Learn a lot from your own experiences, and also from other peers in the class.

Promotion

CodeChop by GreatFriends

×
Promotion

GF Standard

 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5%
 • สมัครพร้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People

 • บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่มี VAT
 • ไม่รับในนามนิติบุคคล (ไม่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้)
 • ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/บิลเงินสดให้ในทุกกรณี
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

None

×
Promotion

Special Holiday

 • สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 • สำหรับนิติบุคคล ราคานี้ยังไม่ได้รวม VAT 7%
 • ใช้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนี้ไม่ได้
×
Promotion

Three Plus One

 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 10%
 • ศิษย์เก่าลด 10%
 • ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
 • บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×